Historia

Narodziny neurologii jako gałęzi medycyny, to koniec XIX i początek XX wieku. W jej tworzeniu niemały udział mają Polacy. Wymienić tu można takie nazwiska jak: Józef Babiński, Władysław Biegański, Józef Brudziński, Adolf Beck, Napoleon Cybulski, Edward Faltau, Ludwik M. Hirszfeld, Samuel Goldflam, Kazimierz Orzechowski, Jan Piltz, Maksymilian Rose, Władysław Sterling.

Historia

Próby powołania towarzystwa naukowego zrzeszającego polskich lekarzy zajmujących się neurologią były dość złożone zwłaszcza w końcowym okresie rozbiorów

Neurologia Polska

Władze i Członkowie


Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski posiadający wykształcenie wyższe i pracujący w dziedzinie nauk neurologicznych.
Członkiem honorowym może zostać obywatel polski lub innego kraju w uznaniu jego zasług dla neurologii lub dla Towarzystwa.
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


Cele i zakres działalności


Celem Towarzystwa jest:

  • popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki
  • reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granica
  • rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności oraz wdrażanie ich do pracy naukowej
  • współudział w doszkalaniu lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego


Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

  • prowadzi działalność wydawniczą
  • organizuje zjazdy i posiedzenia naukowe
  • organizuje konkursy na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu neurologii i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe
  • współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, nadzorem specjalistycznym w zakresie neurologii współpracuje z PAN, towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz Izbami Lekarskimi
  • opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących neurologii

Czasopismo


Neurologia i Neurochirurgia Polska
(kontynuacja czasopisma "Neurologia Polska" wydawanego od 1910 roku)

Organ Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Dwumiesięcznik